pixel
COMMUNITY DEVELOPMENT

READY TO WORK

Ready to Work (RTW) is an innovative program that combines English Language proficiency, digital literacy, and job skills development to prepare students to enter or advance in the workforce. Unlike more traditional English language programs, RTW teaches basic internet skills and directly connects students with potential employers. Since 2015, over 300 immigrant and refugee job seekers have participated in the program, with many participants obtaining jobs and continuing to higher English-Language level classes.

To sign up for this class, click here to complete this form!

Ready to Work 计划包含免费的ESOL(英语为第二语
言)英文培训课程, 同时帮助找工作。
如果您符合以下條件請註冊:
希望學習英文和電腦技能
希望找到更好的工作
居住在西雅圖市區
低收入或者接受政府公共援助

有關課程細節:
• 成人ESOL課程級別 1,2,3,4
• 每週4次上課時間週一至週四
• 一个学期總共大約10週
• 可以選擇早上或者晚上上課的課程
• 可以選擇網上上課或者教室上課
• 我們將提供電腦給您

如果有疑問或者打算註冊課程, 請聯繫:
Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org
如需更多資料或者網上註冊,請登錄以下鏈接:homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Listos Para Trabajar es una clase de ESOL (Ingles para hablantes de otros idiomas) gratuita con ayuda para encontrar trabajo.

Inscribirse si:

 • Quiere aprender Inglés y habilidades computacionales
 • Quiere obtener un trabajo o conseguir un mejor trabajo
 • Vive en la Ciudad de Seattle
 • Es de bajos ingresos o quilifica para asistencia publica

Sobre nuestras clases:

 • ESL nivel 1,2,3,4
 • Las clases se reúnen 4 veces a la semana (Lunes-Jueves) por 3 meses
 • Clases disponible en la mañana y en las tardes
 • Clases disponibles en línea o en persona
 • Computadoras provistas

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

Bạn có cần học tiếng anh để cải thiện sự nghiệp của mình không? Chúng tôi sẽ giúp bạn sẵn sàng làm việc!

Ready To Work là một lớp học giúp đỡ những bạn với ngôn ngữ khác

nhau học tiếng anh và tiệm được việc làm miễn phí.

Bạn vui lòng đăng ký nếu bạn muốn..

 Học tiếng anh và học sử dụng máy tính

 Bạn muốn được việc làm tốt hơn

 Ở thành phố Seattle

 Làm tiền lương thấp và bạn có đủ tiêu chuẩn cho hỗ trợ công cộng

Chi tiết về lớp học:

 • ESL lớp học 1,2,3,4
 • Lớp học sẽ gặp mặt 4 ngày một tuần

(thứ hai đến thứ năm) cho vòng ba tháng

 • Có lớp bữa sáng và lớp bữa tối
 • Bạn có thể lựa chọn tham gia lớp học trực tiếp hay

là học trên mạng

 • Máy tính sẽ có sáng cho bạn sử dụng

Về chi tiết và đăng ký xin gọi:

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

For more information or to register online: homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Ready to Work waa casharka bilaashka ah ee English for Speakers of Other Languages (ESOL, Ingiriisiga dadka Ku hadla Luuqadaha kale) oo kaa caawinaaya helitaanka shaqo.

Isqor haddii aad…

 • doonayso inaad barato xirfadaha luuqada ingiriisiga iyo kumbuyuutarka
 • doonayso inaad hesho shaqo ama shaqo taada ka fiican
 • ku nooshahay Magaallada Seattle
 • uu dakhligaagu hooseeyo ama aad u qalanto caawimaada dawlada

Si aad su’aalo noo waydiiso ama isku diiwaan geliso, fadlan wac:

Xog ku saabsan casharadeena:

 • ESL heerarka 1, 2, 3, 4
 • Casharada waxaa la dhigaa 4 jeer asbuucii

(Isniinta – Khamiista) kudhawaad muddo 3 bilood

 • Casharada subixii iyo fiidkii ayaa la dhigaa
 • Casharka ku qaado si oonleen ah ama si toos ah
 • Kumbuyuutarada waa la baxshaa

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

Si aad u hesho xog dheeraad ah ama iskaga diiwaan geliso oonleenka booqo: homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

ሬዲ ቱ ዎርክ ነፃ ለሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎች የሚሰጥ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት (ESOL), የኮምፒተር ስልጠና እና ስራ የማፈላለግ ድጋፍ ነው

ይመዝገቡ

 • እንግሊዘኛ እና የ ኮምፒተር አጠቃቀም መማር
 • ስራ ወይም የተሻለ ስራ ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ
 • በሲያትል ነዋሪ ከሆኑ እና
 • ገቢዎ ዝቅተኛ ወይም የመንግስት ድጋፍ ተጠቃሚ ከሆኑ

የኢ ኤስ ኦ ኤል (ESOL) ክፍሎችን በተመለከተ

 • የአዋቂዎች ESOL ደረጃዎች: 1, 2, 3, 4
 • የትምህርት ክፍለ ጊዜ: በሳምንት 4 ጊዜ (ከ ሰኞ – ሐሙሰ) ለ10 ሳምንታት
 • የጥዋት እና የማታ ክፍለ ጊዜዎች ይኖራሉ
 • ትምህርት በኦንላይን እና በአል መከታተል
 • ለትምህርቱ የሚያስፈልግ ኮምፒተር ይቀርባል

ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ወይም ለመመዝገብ:  እባክዎ ይደውሉ:

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

ለበለጠ መረጃ ወይም ኦንላይን ለመመዝገብ: homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Ready to Work ነጻ ናይ ESOL (English for Speakers of Other Languages፣ ኢንግሊሽ ንካል ኦት ቋንቋ ተዛረብቲ) ክፍሊ ምስ ሓገዝ ስራሕ ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ።

ተመዝገብ እንድሕር…

 • ናይ እንግሊዝኛን ናይ ኮምፒተር ክእለትን ክትመሃር ትደሊ
 • ስራሕ ወይ ዝሓሸ ስራሕ ክትረክብ ትደሊ
 • ኣብ ከተማ ስያትል ትነብር እንተኾይንካ
 • ትሑት ኣታዊ ዘለካ ወይ ድማ ንህዝባዊ ሓገዝ ብቑዕ እንተኾይን

ብዛዕባ ክላሳትና:

 • ESL ደርጃታት 1, 2, 3, 4
 • ክላሳት ኣብ ሰሙን 4 ግዜ ይራኸቡ

(ሶኒ – ሓሙስ) ን 3 ኣዋርሕ ዝኸውን

 • ናይ ንግሆን ምሸትን ትምህርቲ ኣሎ።
 • ብኢንተርነት ወይ ብኣካል ክፍሊ ውሰድ
 • ኮምፒዩተራት ተዳልየን ኣለዋ

ንምሕታት ወይ ንምምዝጋብ፣ ብኽብረትካ ደውል:

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ኦንላይን ንምምዝጋብ: homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Программа Ready to Work (Готовимся к работе) включает в себя бесплатные занятия English for Speakers of Other Languages (ESOL, английский для носителей других языков), а также помощь в поиске работы.

Присоединяйтесь, если…

 • вам нужно выучить английский и овладеть навыками работы на компьютере;
 • вам необходимо найти работу или работу получше;
 • вы живете в Сиэтле;
 • у вас низкие доходы или есть право на социальную помощь.

О наших занятиях:

 • 1-й, 2-й, 3-й и 4-й уровни English as a Second Language (ESL, английский как второй язык);
 • занятия будут проходить 4 раза в неделю

(с понедельника по четверг) в течение 3 месяцев;

 • утренние и вечерние группы;
 • очное и онлайн-обучение;
 • компьютеры предоставляются.

Чтобы задать вопрос или записаться, обращайтесь к:

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

Подробная информация и запись онлайн: homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Kutaa English for Speakers of Other Languages (ESOL, Ingiliffa Namoota Afaan Biroo Dubbataniif) bilisaa hojii akka argattaniif wajjiin hojjachuuf qophaa’aa.

Kanneen armaan gadii kan barbaaddan yoo ta’e galmaa’aa…

 • ingiliffaa fi dandeettiiwwan kompitaraa barachuu yoo barbaaddan
 • hojii ykn hojii fooyya’aa ta’e argachuu yoo barbaaddan
 • magaalaa Seattle keessa jiraattu yoo ta’e
 • galii gadi aanaa yoo qabaattan ykn deeggarsa uummataatif ulaagaa guuttu yoo ta’e

Waa’ee kutaalee keenyaa:

 • Sadarkaawwan ESL 1, 2, 3, 4
 • Kutaaleen torbanitti yeroo 4 wal argu

(Wiixata – Kamisaa) ji’oota 3’f

 • Kutaaleen ganamaa fi galgala ni jiru
 • Kutaa sarara irraan ykn qaaman hordofaa
 • Kompitaroonni ni kennamu

Gaaffilee gaafachuudhaaf ykn galmaa’udhaaf, maaloo kan armaan gadii irratti bilbilaa:

Getu (206) 805-8950 | getuh@acrs.org
Halfia (206) 782-2058 | halfiak@literacysource.org
Adriane (206) 294-2009 adrianep@NHWA.org

Odeeffannoo dabalataatif ykn sarara irraan galmaa’udhaaf:homesightwa.org/community-development/ready-to-work/

Our Partners

Listen to students' testimonies below!

Translate